شیمی معدنی
شیمی معدنی شاخه‌ای از دانش شیمی است که با کانی‌ها (مواد معدنی) و خواص آنها سروکار دارد.
شیمی معدنی شاخه بزرگی از علم شیمی است که بطور کلی شامل بررسی، تحلیل و تفسیر نظریه‌های خواص و واکنشهای تمام عناصر و ترکیبات آنها بجز هیدروکربنها و اغلب مشتقات آنهاست.
به عبارت دیگر می‌توان چنین اظهار نظر کرد که شیمی معدنی کلیه موادی که از جمله ترکیبات کربن نباشند، به استثنای اکسیدهای کربن و دی سولفید کربن را دربر می‌گیرد.

نگاه کلی
در شیمی معدنی در مورد گستره وسیعی از موضوعات از جمله: ساختمان اتمی، بلورنگاری (کریستالوگرافی)، انواع پیوندهای شیمیایی اعم از پیوندهای کووالانسی، یونی، هیدروژنی و ...، ترکیبات کوئوردیناسیون و نظریه‌های مربوطه از جمله نظریه میدان بلور و نظریه اوربیتال مولکولی، واکنشهای اسید و باز، سرامیکها، تقارن مولکولی و انواع بخش‌های زیرطبقه الکتروشیمی (برقکافت، باطری، خوردگی، نیمه رسانایی و غیره) بحث می‌شود.
در باب اهمیت شیمی معدنی، ساندرسن چنین نوشته است:
در واقع بیشترین مباحث علم شیمی را دانش اتمها تشکیل می‌دهد و کلیه خواص مواد و ترکیبات، به ناچار ناشی از نوع اتمها و روشی است که با توجه به آن، اتمها به یکدیگر می‌پیوندند و مجموعه تشکیل می‌دهند و از طرف دیگر کلیه تغییرات شیمیایی متضمن بازآرایی اتمهاست. در این حال شیمی معدنی تنها بخشی از علم شیمی است که با توجه به آن می‌توان به صورتی ویژه، در باب مغایرتهای موجود در میان کلیه انواع اتمها بررسی نمود.
طبقه بندی مواد معدنی
در یک مفهوم گسترده، مواد معدنی را می‌توان در چهار طبقه تقسیم بندی نمود: عناصر، ترکیبات یونی، ترکیبات مولکولی و جامدات شبکه‌ای یا بسپارها.
عناصر: عناصر دارای ساختارها و خواص بسیار متفاوت هستند. بنابراین می‌توانند به یکی از صورتهای زیر باشند:
گازهای اتمی (Kr , Ar) و یا گازهای مولکولی (:
{O_2 , H_2})
جامدات مولکولی ({C_6 , S_8 , P_4})
مولکولها و یا جامدات شبکه‌ای گسترش یافته (الماس، گرافیت)
فلزات جامد (Co , W) و یا مایع (Hg , Ca)
ترکیبات یونی: این ترکیبات در دما و فشار استاندارد همواره جامدند و عبارت‌اند از:
ترکیبات یونی ساده، مانند NaCl که در آب یا دیگر حلالهای قطبی محلول‌اند.
اکسیدهای یونی که در آب غیر محلول‌اند، مانند () و اکسیدهای مختلط همچون اسپنیل (Latex Error:
{MgAl_2O_4})، سیلیکاتهای مختلف مانند Latex Error:
{CaMg(SiO_3)_2} و ...
دیگر هالیدهای دوتایی، کاربیدها، سولفیدها و مواد مشابه. چند مثال عبارتست از: BN , GaAs , SiC , AgCl.
ترکیباتی که دارای یونهای چند اتمی (به اصطلاح کمپلکس) هستند، همچون Latex Error:
{Ni(H_2O)_6{2+} , Co(NH_3)_6{3+} , SiF_6^{2-}} .
ترکیبات مولکولی: این ترکیبات ممکن است جامد، مایع و یا گاز باشند و مثالهای زیر را دربر می‌گیرند:
ترکیبا دوتایی ساده همچون Latex Error:
{UF_6 , OsO_4 , SO_2 , PF_3} .
ترکیبات پیچیده فلزدار همچون Latex Error:
{RuH(CO_2Me)(PPh_3)_3 , PtCl2(PMe_3)_2} .
ترکیبات آلی فلزی که مشخصا پیوندهای فلز به کربن دارند، مانند Latex Error:
{Zr(Cn_2C_6H_5)_4 , Ni(CO)_4} .
جامدات شبکه‌ای یا بسپارها: نمونه‌های این مواد شامل بسپارهای متعدد و متنوع معدنی و ابررساناها است. فرمول نمونه‌ای از ترکیبات اخیر Latex Error:
{YBa_2Cu_3O_7} است.
ساختارهای مواد معدنی

ساختار بسیاری از مواد آلی از چهار وجهی مشتق می‌شود. فراوانی آنها به این دلیل است که در مواد آلی ساده، بیشترین ظرفیت کربن و همچون بیشتر عناصر دیگری (به استثنای هیدروژن) که معمولاً به کربن پیوند می‌شوند، چهار است. اما اجسام معدنی وضعیت ساختاری بسیار پیچیده‌ای دارند، زیرا اتمها ممکن است خیلی بیشتر از چهار پیوند تشکیل دهند. بنابراین، در مواد معدنی اینکه اتمها پنج، شش، هفت، هشت و تعداد بیشتری پیوند تشکیل دهند، امری عادی است. پس تنوع شکل هندسی در مواد معدنی خیلی بیشتر از مواد آلی است.
ساختار مواد معدنی اغلب بر اساس تعدادی از دو وجهی‌های با نظم کمتر، نظیر دو هرمی با قاعده مثلث، منشور سه ضلعی و غیره و همچنین بر اساس شکلهای باز چند وجیهای منتظم یا غیر منتظم که در آنها یک یا چند راس حذف شده است، نیز مشاهده می‌شود.
انواع واکنشهای مواد معدنی
در بیشتر واکنشهای آلی می‌توانیم در مورد مکانیسمی که واکنش از طریق آن انجام می‌شود، بحث و بررسی کنیم، در صورتی که برای بسیاری از واکنشهای معدنی فهم دقیق مکانیسم غیر ممکن یا غیر ضروری است. این امر دو دلیل عمده دارد:
رابطه شیمی فیزیک و شیمی معدنی
در توجیه موجودیت مواد معدنی و در توصیف رفتار آنها، به استفاده از جنبه‌های خاصی از شیمی فیزیک، بخصوص ترمودینامیک، ساختارهای الکترونی اتمها، نظریه‌های تشکیل پیوند در مولکولها، سینتیک واکنش و خواص فیزیکی مواد نیاز داریم. بنابراین با استفاده از شیمی فیزیک می‌توان به ساختار اتمی و مولکولی، تشکیل پیوند شیمیایوصی"sheettکیاکنش و nت مواد شتر اادر موواص فیاد معدنی و د:

نگ 

نگ

ت&areas[0]=ags/ass&Itemsys57ype=="انجام پروژه د hr class="icontt-2gt/spasrc="http://shokshokofaandish.ir/contacents/com_tortags/assets/css/es/cont/ass" titl="انجام پروژه" " id/جام پروژه شan> > >id="systtagid_56ass="navbtt_on" clap id="s="navbtt_end href="httpponent/jcomsearch/?searchs" c=جام م%20وژه">ت%20%20میای%20ٯنی و &areas[0]=ags/ass&Itemsys57ype=="انجام پروژه دیمی معدنی" /> hr class="icontt-2gt/spasrc="http://shokshokofaandish.ir/contacents/com_tortags/assets/css/es/cont/ass" titl="انجام پروژه" " یمی معدنی" /> d/جام پروژه شیمی معدنی" />an> > >> cript> e="text/javascript"> win - End f=d.ments/lib=JCaptints/lib(977, 'tortent/977','ponent/jcomments/libr'); ments/lib./csList('tors-v2.3list'); //--n - ipt> onstjcript"> w:void(null) ink abel Joonetors-v2.-.htm-="geگا پر(انز پی) maxlength="20" size/>2ype=abx.php="1 d/

ink abel Joonetors-v2.-.htm-=="اگا ن غ ووصی قا؈ر و؅و(انز پی) size/>2ype=abx.php="4 d/

ink/javarea"systtors-v2.-.htm-tors-v2"e="genetors-v2ntenlcon65" rowcon8pe=abx.php="5

inksrc=s="collaaptcha" onclickstjcnts/lib.clear('taptcha');="myNators-v2.-.htm-taptcha-e" cont"/components/comments/librtaptcha/69638peh='0' "121 dht='0' "60t="انیگر از /> d//> د ink class="iconaaptcha" onclickstjcnts/lib.clear('taptcha');=>ر ماختز/>an> <> د inkinput"s="iconaaptcha" myNators-v2.-.htm-taptchae="text/jav"e="genetaptcha_"htidevalue/> size/>5pe=abx.php="6 d//> د idn>

> 1 id="s="navbbtn" myNators-v2.-.htm-cancelyle="posilay:none;visiap id=href="http#pe=abx.php="8" onclickstreturn false;pe=="اننغوگ؆غو > 1 id="e="posiclear:bothگ 1 1 1 input"="texten'> rel= idinput"="texten'>cortent/977l= 1 .htm>ript> e="text/javascript"> win- End tion(){ ptints/libIal-scaizeFhtm() { f=d.meEdiags = JCaptints/libEdiags('tors-v2.3.htm-tors-v2', ;j.s })meEdiags.ial-Smiles('ponent/jcom_jcomments/libres/contsmiljoom })meEdiags.addSmile(':D','laugh.gif })meEdiags.addSmile(':lol:','lol.gif })meEdiags.addSmile(':-)','smile.gif })meEdiags.addSmile(';-)','wink.gif })meEdiags.addSmile('8)','cool.gif })meEdiags.addSmile(':-|','nhtmal.gif })meEdiags.addSmile(':-*','whistling.gif })meEdiags.addSmile(':oops:','redface.gif })meEdiags.addSmile(':sad:','sad.gif })meEdiags.addSmile(':cry:','cry.gif })meEdiags.addSmile(':o','surprised.gif })meEdiags.addSmile(':-?','confused.gif })meEdiags.addSmile(':-x','sick.gif })meEdiags.addSmile(':eek:','shocked.gif })meEdiags.addSmile(':zzz','sleeping.gif })meEdiags.addSmile(':P',' clgue.gif })meEdiags.addSmile(':roll:','rolleyes.gif })meEdiags.addSmile(':s='0:','unsure.gif })meEdiags.addCout/9r(1000, 'pageف دینند اpagecout/9r })ments/lib.setFhtm(JCaptints/libFhtm('tors-v2.3.htmpagmeEdiags) }} if dow,doc.addt('loListator) {ow,doc.addt('loListatorad', funtints/libIal-scaizeFhtm,false);} else if dment,'sc.addt('loListator){ment,'sc.addt('loListatorad', funtints/libIal-scaizeFhtm,false);} else if dow,doc.attacht('lo){ow,doc.attacht('lo('on', funtints/libIal-scaizeFhtm);} else {if d="teofdow.dataon', f=='tion(){ '){f=d.old', f=ow.dataon', f;ow.dataon', f=tion(){ (old', f();tints/libIal-scaizeFhtm();}} else ow.dataon', f=tints/libIal-scaizeFhtm;} //--ncript> /jav" class="nav breadcrumb class="active"> /an> class="iconid=i> /an> ra hr class="iconid=i> /an> <> ٬ام پروژه شیمی معدنی" />an> on> 1 1 1 1h > sty <>trclg>نیسعبتلافی؅an>trclg>

نگ 

نگ 

نگ 

نگ 

trclg>ٳعقاله "/>ISI ,>ISCan>trclg>

ISI ,>ISCtle=" ن۳عقاله "/>ISI ,>ISCtlh='0' "200 dht='0' "103tle="posilay:none block; margin-:0px; '); ; margin-r='0'; '); ; d///

نگدا؅. ینوعات شکۯژهوا؄ه "/اختبای تعجی ان اله "/> یکی از صو ؈د، ن ، تشISI دکۨط مرنٰ سپت مهاعقاله "/>ت، نبط٬اله "/>تیوو؅یٱ۱ />تام پره اسنوعدٶ؅یرر/>ری انایی"shعژهلی ر چهف رپت مٌ"sاعق چه ؈د، نی مواد مکر کر ؈د، ن ، تشآز صآزاد مکر مز ؈جی وم انر تا٧هی, غجتم۳ً بp>

سا 

نگ 

نگ 

نگ 

trclg>ونه تخصصی و an>trclg>

نگدوی نندموه تخصصی و اد ان؄ه؈ده>تاز قا؇ ممو؂ز طمپ. ۧز وه تخاله "/>"sرو٨ چهو؅ی؆اٹه هلۧص اس ا اسةیل ده٪ی ٮصصی و موه تخداریا٧دی؅یرده غ>ت؄م٭ف رسیالهطررونی"sیڌ د و در در ما٧هی, ، تش؅واز و؅ی؆دی ود.
اار هدر ، لۧ۸م اسمو٧٧ر؅واٹ٩ۨوود؈ه تخرو٨ دڬتمار هدر />گه در هنافار. توصی ٮص؈ه تخصصی و ؄ه؈ده>تاز ه تخخا و ل۵؈ه تخصد نو؈ه ی؆صصی و موهورداستام پرافار"/>"sی؅اد خز />ولڄه پی قا؇اری باد مثاو؈ه ر ؈ مع />ز قانجار هدر د ص؈ه تخصصی و و؅ی؆و؅اسپ:تاز ی />عاع ا از صود.<فن نۅوصی ٮی تشکۈه تخچه ر سه همونه/p>

نگ 

نگ 

نگ 

نگ 

سا 

نگ 

نگ 

نگ 

trclg>و و ا ما trclg>

نگ 

1/> 1 1 1 p stid="systpre.ho/9rt > 1/.ho/9r> Copyr='0' 2017 © ofaandish.ir/con, تام پرژه شی موریا٧دیدرر ما٧هی, تالیف و چارنٰ ڰ؅انله "/>head.ho/9r> ipt> (f $dment,'sc).readyction(i,s, (i[r$('.dropdown-sub,'su a.test').,s,"click"nction() { e (i[r[r$(".dropdown-sub,'su .dropdown-,'su")" re(ilay:non",";vis")ga('[r$(this).nali('ul').le="co()ga('[re.stopPropagn:non()ga('[re.pre('loDlt.css()ga(' e="text/javascript"> win- h } } tion(){ paddTag()h } } { if d="teofdjQ.min === 'tion(){ ') {djQ.min.noConflics()g}h } } f=d.tag =r$('ttnewtag'tTime('value })} } f=d.url =rps://hokshokofaandish.ir/contx.php?option=com_xmaptgs/ass&task=add/asl=component&id=1.htmat=raw&tag='+.tag +'1" t977&onen_xmapent/977' })} } f=d.a = JCapRequest.HTML({})} } url: url,})} } method: 'post',})} } update :r$('tt-value ,})} } onRequest:ction() { {- )} } $('tt-status'tTsme('/javpage', fing... }) )} } },})} } onCnenlete: tion(){ (resnt&se) h } } {})} } f=d.rescss =r$('tt-value Time('/javp })} } f=d.age" =rp' })} } })} } if drescss==-1)h } } {})} } age" ="r class="ico'tt_e:or:
/9rs > " })} } }else})} } if drescss=='-2')h } } {})} } age" ="r class="ico'tt_ce.png'>Ne.png: This.tag is.already exist > " })} } }else})} } if drescss=='-3')h } } {})} } age" ="r class="ico'tt_e:r:
" })} } }})} } else})} } {})} } age" ="r class="ico'tt_succge"'>oSuccge"fullypadded > " })} } f=d.on type=rp>id="systtagid_'+.rescss +'ass="navbtt_on" clap id="s="navbtt_end hr class="icontt-2gt/spaass="icontt-del- href="httpjcript"> w:void(0);" onclickstjcript"> w:delTag('+.rescss +')گ src="http://shokshokofaandish.ir/contacents/com_tortags/assets/css/es/contdel>/9"/> clase="textfnt/-wt='0': nhtmalگ'+.tag +' > ' })} } $('tt-/ass'tTsme('" tipag$('tt-/ass'tTime('" tip) +.on typ })} } }})} } })} } $('tt-status'tTsme('" tipagage" })} } $('ttnewtag'tTsme('value ,'p })} } $('ttnewtag'tTfents()ga })} } }})} } < h } } a.', '( < h } } }})} } tion(){ pdelTag(id)h } } {if d="teofdjQ.min === 'tion(){ ') {djQ.min.noConflics()g}h } } f=d.url =rps://hokshokofaandish.ir/contx.php?option=com_xmaptgs/ass&task=del/asl=component&id=1.htmat=raw&tag_ii+dl"sy+'1" t977&onen_xmapent/977' })} } f=d.d = JCapRequest.HTML({})} } url: url,})} } method: 'post',})} } update :r$('tt-value ,})} } onRequest:ction() { {- )} } $('tt-status'tTsme('/javpage', fing... }) )} } },})} } onCnenlete: tion(){ (resnt&se) h } } { })} } f=d.="gefield = 'tagid_'+.id })} } $(="gefield).de>trcy()ga } } f=d.rescss =r$('tt-value Time('/javp })} } f=d.age" =rp' })} } })} } if drescss==-1)h } } {})} } age" ="r class="ico'tt_e:or:
/9rs > " })} } }else})} } {})} } age" ="r class="ico'tt_succge"'>oSuccge"fullypdel>/9d > " })} } }})} } $('tt-status'tTsme('" tipagage" })} } }})} } < h } } d.', '( < h } } }}) )} ript>