مدیریت بازرگانی

مبدا رشته مدیریت بازرگانی commercial management را از دانشگاه  ESCP Europe در کشور فرانسه می دانند.

نام هایی چون: دکتر مهدی الوانی، دکتر علی رضاییان، دکتر علی‌اکبر فرهنگی و دکتر سید رضا سید جوادین را می توان از جمله اساتید به رشته مدیریت بازرگانی نام برد.

هدف از این رشته عبارت است از: آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمانهای بازرگانی، افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل مبتنی به مدیریت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به هر یک از این مسائل، ارزیابی راه حلهای مختف در مورد هر مسأله و تصمیم گیری و اجرای تصممیمات اتخاذ شده. افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت شرایط و اوضاع و احوال متغیر اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژیکی و سیاسی و تطبیق برنامه های سازمان با شرایط جدید و ایجاد زمینه لازم و تشویق دانشجویان به خودآموزی و رشد فردی و حرفه ای.

واحدهای درسی در دانشگاه:

مدیریت منابع انسانی پیشرفته
تئوریهای مدیریت پیشرفته
تحلیل آماری
مدیریت استراتژیک پیشرفته
بازارشناسی و مسائل بازاریابی
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
حسابداری مدیریت
تحقیق در عملیات پیشرفته
اقتصاد مدیریت
سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته
مدیریت سرمایه گذاریها
بازارها و نهادهای مالی
حقوق بازرگانی
سمینار در مدیریت مالی
آینده شغلی:

فارغ التحصیلان این رشته با اطلاعات وسیعی که در زمینه های مختلف بازارگانی و بازاریابی، روابط انسانی و امور مالی و اقتصادی پیدا می کنند، به خوبی می توانند در سطح مدیران اجرایی در سازمانهای بازرگانی، صنعتی و دولتی به کار اشتغال ورزند و یا در سمت مشاور مدیریت انجام وظیفه نمایند. انتظار می رود این فارغ التحصیلان پس از کسب تجربیات کافی بتوانند ٪ه<هرۧنهای پیارج؆د در بتی صی٧ر سازماٹ">هکه کاش چٌندیلته اراین فارغ التحصیلان ایٯاٌفٌ می توانند ده که ها۾ژشتی />تحقۨی می فهز رر درت ٧ سیت از؁هٌ ٳیرزیاده ه خه کات اسای شئله کاش چٌندزبا از این دڌفهی سیادتغئرشی ف٪ک٧بد رپس ترده هکا ن فمل٢ی٪ با بثر عم٩ا ه که ادی/>آیندج؆؇ هاۆ فارغ التحصیل می فۨند کننه ک٢د ایٌ برشندد کشظار می س؆نضت ٧ز ای فه هان ایٯلانشجویاٱحی ص می چٌٯلانشجویار مدیریت ماٯی و حسابدارو ر ازٌ ٧ننرزج؆آانٌ٪ تخصصد، بو امور مال۱ مم ٧بدرز.، مناه؄ان ایم وظیف، بٹ">هکه خٌٯلاٌل خمزرگار می برشی فٯ ده منات ا؂ۨیر سط"> ع مۇ خون شگ جٱوژهای حایز کسا ه کمشیمی بازار ممئم۪ سرمایبدرشته برای.

< });vom_jcomme= new_jcomme(991, 'ts/com_cont','f="/componeom_jcommen'); om_jcomme./asList('ts/commenlist'); //--p pt
iv iaddts/commef>> abelols amts/comme-er/f-ta n"pan>نا( ط>نی) inputdiv its/comme-er/f-ta n"ipt type="t"eta namta n"ivalueent=maxlength="20" sizeen2v=12ab="/in="1br r">> abelols amts/comme-er/f-r" ti"pan>ت: آشنایۨ با ه ساۧ( ط>نی) inputdiv its/comme-er/f-r" ti"ipt type="t"eta namr" ti"ivalueent=sizeen2v=12ab="/in="4br r">> e="tareadiv its/comme-er/f-ts/comm"eta namts/commtor"llas65" rowlas8=12ab="/in="5fpane="tareair">">> ">دری ساد. inputdn" classaptcha" e" its/comme-er/f-taptcha"ipt type="t"eta namtaptcha_a hid"ivalueent=sizeen5=12ab="/in="6brه>">
siv> <>