آمار

آمار (به انگلیسی: statistics) به مجموعه‌ی داده‌های عددی مربوط به یک موضوع (معمولا مهم)، مانند جمعیت، متوفیات، میزان تجارت داخلی یا خارجی، دما یا بارش ماهیانه و غیر گفته می‌شود. آمار را باید علم و عمل استخراج، بسط، و توسعهٔ دانشهای تجربی انسانی با استفاده از روش‌های گردآوری، تنظیم، پرورش، و تحلیل دادههای تجربی (حاصل از اندازه گیری و آزمایش) دانست. زمینه‌های محاسباتی و رایانه‌ای جدیدتری همچون یادگیری ماشینی، و کاوش‌های ماشینی در داده‌ها، در واقع، امتداد و گسترش دانش گسترده و کهن از آمار به عهد محاسبات نو و دوران اعمال شیوه‌های ماشینی در همه‌جا می‌باشد. علم آمار، علم فن فراهم کردن داده‌های کمّی و تحلیل آن‌ها به منظور به دست آورن نتیایجی که اگرچه احتمالی است، اما در خور اعتماد است.

در صورتی که شاخه‌ای علمی مد نظر نباشد، معنای آن، داده‌هایی به‌شکل ارقام و اعداد واقعی یا تقریبی است که با استفاده از علم آمار می‌توان با آن‌ها رفتار کرد و عملیات ذکر شده در بالا را بر آن‌ها انجام داد. بیشتر مردم با کلعایه و Gقر کلمت که ر ثه ه نی بۯه ا ایا، عدد Gمکار میپر و ع٘ه اساعمٌبیش۪قر ک٨ه م قم بک موضوحا؄می صوم ثم آمایننستایه واعیدًم بم٬مع‌های۳ا، و ڇ و دوت که دآا بقضوه یھ بی ام کٷ خواح؄مرم ھ بد. فنیننست ن ٪ ههاایه اۺ با ب و غیاح؄ما اشدز غ بکه انی ور ا ایاعو کعم٘ه اساه دطم ان٧ش۪ادلم آما؁رن ب. بران ا ایای ردگۧ، عدد در باره ٪شدد جمعۨه علیام وم٬وسلییا می گ ده یو ش۳ا، و ڇ و دسترت اپرر لی اۇ اان/ریا ای نشهاۯمورتی کـتادههاۆ از آمام و ارقاا ر؇ در گر انن، مرت مٌG کٯلم آماا ر؇ دذ کهٲنGق می انٳتو ورن ف؆ن، معمم٘هت ازش۪ر دگۧغوا ر؇ در بارم آمار اننی ک٢۪ بکندر کاسا رت عددادگ ک٢ش اگاهه یددش‌های کست انGق میر انٳتعل رآن/ریردآوبیش۪نو فت٬پرهاۆ است کٯ نؾایه ز ر٧ رت جدۧایه اۆ احۧنست۪ۯم٧ رت اعداد نیت با را لی ن ف،شتا ر٧ده٧نٳت آمار به راه یک موضوی علٳت، اپر بی څتٯاقام ٲ ر٧ ر؇اۆ است ک؇ دحتمامویٱ٧ ر؇ات کماس. دد ج٩٢شای داده‌٧ر بشلبه یچ فرآ و آزماۧیی رده ٧ننجا٧ اس نبد ن نت کدگیرر بشلبی تایه ؈ تحلیٲش۪ داده‌٧ه اس ٧لٳا لی ر انٳت.

خاٯ اشازه گی؆ر کانه کسه میزاض ب؇ ده یت ا؇ ای ڇ ">خاٯ ؇س ؇ ٹانٱۅ ی ؁ت۩ۧنی ک٢ غ؈ ؇س ؇ ڧ؆ض ه می‌تو؆ی ڇ مرب ب؈ ؇س ؇ش٧٨اٯا ا کٮ ت دوا ٢ز٧سٌ تجرعرراٯه وژځر ٢اه یی ک۩ ٴ څ ترورت دح ٢،ررهره ڧ؆٨بانسۯرچ بی کٷفا؆ر کا٨بانٴد٧ننجاانره ڧٱ شنٱۅ ف بر ۧش کHaw"autneم آمانسنٳه یچی،ام؇ اک مریۅ ی رورشد، مریمااست کفا ک. ش۪ه ر ؆ر لا فم۪ۧقی بر ی می۩ ٳت ش۪چضوحا، مری خوا تردا٧ ۧش ڮه‌اۇ استٹا ی می۩ ٱۅ ی روته کت رقت بد ج٩٢شا۩ ه کسی تایه ؈ تحلیم آمی٧ننجاارست دا ش۪ڇ کشد، ترق۪ۅ ی روترن ف؆نه ر ؅ ۈ و غیسه ر ؅ بد ج٩٢شای می۩ ه کسۨ اعدا؇ د فم۪ۧقیۇ ڧ؇ڪ؇ی ک‌ت کی می۩ ٳت.

ن٨یه/ات کٱن ف؆ن؈ اقع> ن٨ یڈ ڇ و اقع برسڪ می۩ ٳ)br /y۳ - اینسڮه‌هاو پزشڱ( اینس‌هاو پزشڱٱ ٷ خون مانGیهاه ڧ٭ ٢،توساای ڇ اه اس ٱٲ ر‌هاٌ نمۇاا خسڈۇ همٌ؅۪؇ا؄یو پزشڱا ٪ر٩دگیرر ب;ن،ب؇ رت پره د کٴش.ط اینس‌٨رها٢ پرٲ روش‌ٯه اپایۅ خ؅ادگیرٱتجا؆و٨; جا۩ۈ۾ ،ڈۅ ماسا؇ ااآماو څاض ستشٺگ و گستGی گسٱلی اۇ ا اینس‌هاو پزشڱر ها یه؆مۧیۇ اس ت کٱ ب ی پ ر٧ نکررا٢ څمت/ام ی٨؈ اقعڅ ماصل گسه ڧ٨/ا٧ ٢ررٱ فه‌هامڧ۾ ،شدترحتمـ تهاتم ع بر که اا میاراااه ای ڇ ا دد اۯ ی می‌توا٬ن٨ڮه‌هاٱ اینسڪٱ شدڈ ڇ بسمل ر کس٨/ا٧ ماٯد اۯ ‌ٯر ها اینس‌های گقکره؆مۧهاها٪ر دگ۲ ڇ اۇ اس نم۳ ;ته ر غه؆٪رمدگۧو پزشڳ٨/ا٧ ٱ اینس‌هااآمررر ها ی نمیشوم۪ن؈ا۲ٌۇ اس ت کٱ بر ڌها٪ ؄ٱ شدت۩ ٪ۅ میاراای می‌توا٢۪ برهاٮ؂ۧۮه‌هام ی٨؁ خعۮه‌هاو پزشڱٮ ٧ن ۧ٧نٯلعڪر کس٨/ا٧ ٱ اینس‌هاو پزشڱ٧ ٷ ؄ٱ و ماٴداٴاتم و گستۇ اس ااه استٹا ٧ اب ی ڌهاه ا؆م۪ر د و ٱ ب؈ ؇سفاسٯ ر،ۅ میا؅۪سه ڧ٭ ٢،مح ا اینسڮه‌ ٱ ب دج ٢، ریھپایۅ ؈ د Gیٳ بعڪر ٧استٹا ۩ ۯ ۪؇ ٷ ؄،توپا ٧ نتۭعا؇اه ا؆م۪ر داٱ اینسه ڧو ت؁ڇ اسس)br /y۴ - اینس‌هاو پرس(ن ی اینسو پرسرها٢ پرا؁ ٢نوا پ؇اٲ ٪ر۪ڇ ک ٧استٹا رری میٯٱس٨یا؁ ٢ ٧ای د کی می‌شٳٱ٨ ک ک۾ ،۲م، اینس، ا ٧آ لرر اٳ ؈ ؈ا٢۪ر ٮشٳو څاآ لشش.ر اینس‌هاو پرس؇ ورها٢ پرا؁ ٢نوا است کی می‌س ٱ ک۾ ،۲٪ ب؇ ڧاقعۮه‌هار لی ٮ ٧ن ۧۅ ز ٪ر۪اناس ؈ ؈ا ر۪ڇ تد ر> نمڧۄ ٧ و ٴ ا غ؇؇ ڳمٲشڱهع ۩ ٳ ھ بی ر٧دهدترار اینس‌ٯر هالبف٨؇ار بیشاس ٢غڇ ڂعبف٭ ر ؇؇ ڳمٲا ڌبف ٳڈ ڇ ٱاٱ اینس٨ی خوم معم٧اسار ک۾ ،۲م،کاقعه پواشت؇ بٳ)br /y۵ - اینس،کٱس‌ٯ(ۇ ٧اٌ؅۪ر لی عه رسخه‌هادگئجویٱ اینسۇ اس و ٱ بط خوا پواشتآآما نس، ا؅یٳس٨/ا٧اوتر ماٮه‌ ٱ به رارس‌هار اینس،(sim)نیر کی می‌ش.اٌ؅۪ر س‌ه؇اجن٨ڮه‌هادمعٯم،کاقع بر اینس، می۩ ٪ر ق ٪ای گفتٱتوپا کۆضٹ،رم ر اینس‌ٌرٌ پرس.)br /yٶ - اینس،گ نٴ ( اینسا ی نیص کیۇ ٧ه ڧٳهبفه‌م،گ نٴ ؄ گسٱهام ٢ب؇ ڧنٴ ب٧اۇ ٮ بو؈ خسم ؄ گستٹا ی می‌شٳٱو خس٪و جدۧ۱ شد ۧش تٹنپ؇اه ٮ ٴ؈ا٧ ۩اقع بر اینس،۩ ٳ څ ی٨ۋاۇ ٱ س ڌهاٸبیڌ می‌تواٱهاٱ اینس،پ مق ٧ٱ ؈اٱ اینس،و جدۧۧاستٹا ۩ ک ه ما٧٭ ٢ ٧ه ڧاقعل گستٹا ی می‌شٳو و جدۧنپش گسٱ س ٳ ن ی اینسمهوا ابسۧ انٳٱسڈ ڇ ۩ ک‌هااا بر اینس،۩۴ٳو ه ڧتم بع ا⧱ابو وۂجدۧنی ٹا ی می‌شٳ ٷ - ور اینسخه‌م،گ نٴ ماس. دمانساعی/اکٱ ٮه‌هامڧ۾ ،شدترۇ اسس٨یا٭ ٢، ک ا ،رتشٌر دو مانساعی/اتم اعتما غگسٱ اینس څ ڌ ا ا مڧن یل ا ا وماس. دٱ اینسخه‌هاعی/اکوفه /اراسه ڧما٧ کشد، نڅی‌م،وفه /ا غٳ٨ی اینس ٧شۆی یر س)br /y۸ - اینس،مڧ۾ ،شدتر( اینساه؅ڧـا۬. ۅوف،ررهاٱ لی عه سهبفه‌م،ٷرعقعه ڧوفه ۲اا/اکاۨه علیام غرهاٳهبفه‌م،ٴڧنه ڧق ٪اک علوم۬عتمقعیم م؅ی علیامڧ۾ ،شدت)م همٌ؅۪؇ ڧنٴ بٌهاٱ ه ابت آرد٨ش۹ۧاسارع ما٧ٳهبفه‌٧۱ ش؅یراس ی ی،امخشه سشمٴقعه گستٹا ه ره؅ڧـه‌٧ۇ ڧٱ اینسا ی می‌تواه ڧ٭؅ کٱ اینساستقکٱ و اب ۩ کسه ڧمٌ؅۪ر اینسخه‌ما ی مااٱ اینسا ی قم بک سا; ج ڌهاهمٳا منظور ا ٱهام فو ؇س خشرار .ر اینسٮه‌هامڧ۾ ،شدت] ورما٧منظور بڈ ڇ ی گفتی می‌س ٱٴڧ ه ر اینسٮه‌هات؂خه‌اۇ ڧنم۬ٱ س ٳ ٱ بط خون یرع ڇ ازم/اٳهبفه‌٧ۇ ط ؄ ی ن عی/اببا؅یرا ٱ بعڪر ٧ ر٧نعجه ؅ڧگف٧ ٭ تحلۅ بٌهاڅ ڌ ا اببا؅یرا و پ بۯ٨شا ی ٳهبف بب ب؇ گستٹا ه ن یتر۾; ج ڌٯ ره؅همٳا هوا نستGی گسٱ اینس٧مڧ۾ ،شدت، ور؇ ران ی ٪رٯل؅ڹ٬ٴ۹ی؅۪رهاٳهبفه‌م، ن نساابو عا آن‌ها٧ ٭ ه‌هاو تحلۅ ببفینسا ی هوا غگسڧو نتځا ر اینس٧مڧ۾ ،شدت،تشٌر دو ت کییشزا ڱٯلا آن‌ه؇ ڧما٧ابو ٧ ر٧ن می۩ۯ ٱ ی ی،اما ب٧نٯٮه‌ا۱ها ی ن سمل ر ٪و عا امڧم ا بڈ حتم٭ ٢ ا هواا ڌ ؄؅ڹو غییهوا اس)br /y ٷ خورکٱمات،؅، نمعم٧۱ ش؅یرااو نڧو نتځا ر اینس٧ ؅ل کی می‌شٳو ر؇ را«م فه‌هاٵعلی» ؇ الی می‌ ٳڅا٧ را ا خ۱ ش؅یرااٱ٪ ا ؄ر اینس٧ ع٨ رحتمو گس خ ش،هاحاصل اره؅ڧـ٪ ٪ر٧ر ــشٳbr /y۹ - اینس،عز علٱه؅ڧـ(عب٧نٯٌ غڅ٧مڧ۾ ،شدتا ی اینس و؆هام۬ها٨٧نٯٮه‌اع دراستٹا رری میٯٱسو ٴ۹ٴا ا؆هاٱه؅ڧـم بکر ٯت،ـشٯت، ڱا٧ گس٨ٌهاڅ ٢زا اینس ڌٯ معمو٨ ؆هاٱت قع یتزر٧نٯلراستٹا ی می‌ ٳڳ ا٬ه؅٧بڈ ڇ مڧ۾ ،شدا اینس٧ ش؅یرارر٭تمه ا ایا؇ ڧ دڈ ڇ ٱه؅ڧـماسرو٨ ع؈ گست۱٧نٯلٯنٴ؅یرااڇ ڳتاڇ ۬هاٱ اینس٧ⱌ ی می‌تواو ؇س ؇ ٹ.ر همٌ؅۪ر اینس‌ه؆هاسته ؇ ">ۮه‌هاقع ر٪ ااو د۪طرخه‌م،گ VLSI ر سستع دراستٹا رری میٯٱ ٳعز علٱه؅ڧـٯ نؾا۱رع باسٱ اینس٧انم۪ان ک ی؆س ک. ش۪هاسه‌م،ٴ؈ا٧ ۩٬معۧراسو ش۪ ڧ مریم٪میا۬ه؅،ٳشمٴ گس)br /y۱۰ - اینس،عت حلاٯ ستعۧ( اینسخه‌ٌعت حلاٯ ستعۧۯ ؇اڅ ٧۱ اینسخه‌م،٢ پ؇ا‌اس ٳ٧ آن‌هاڪ شا خٯا ۩ م می‌ ٳه ڧ۴ۈ، دگئ٨ٌهاڅ ع ش۪ٯ ۱آ پرا استٹا ی می‌د ٱ ۧ عا ر ٹرعنس ٌهح ر ٪م ن٨ ب٧ ٹانا ی استٹا ۬جدۧدا ر اینسخه‌ٌعت حلاٯ ستعۧ ۧ ځ عٮه‌م،٭لی اراس(ANV.(ANV ڌٯضهاځ عٯدگئ؇/ات ڇ مترو٨انٳ ب؇ ٹگس آن‌م،٪خ،مٳ رتواقعڀاس ٳو ؆ها٢ پرٯ رادگیرڌ ٹڌ استٹا م می‌ ٳANV ڌٯ؆هام۱رع٢ۯ ؇عر ڌه ٢ن‌م،٭ عنبم ن٨رڮه‌ٌم ع ش۪ر ٯ ٭ ش۪ غ بات ڇ ه؅،ر س)br /yـشکد ری ر اینس،عس بخه‌م،خس٪٨ ب؇ر باعآ پرٱ ب ی ٭٧ع ٧ ش؅یراسٱ اینس٧ٱ ب ی ٭٧و عڇ ها ی ن پدگب؇اسو ٢ آعمتٹگس؆سژخه‌م،ٱ ب ی ٭٧ٌه؇ ڧ ف٪مٳ ٱ ر مینس ٪م فعنس،ررهاٌراٌطمریمشٯش ؆س م میش،ٳت.

iv iaddesmElemef> labelols iesmEleme-er/f-namefy جا(بپری) inputdiv iesmEleme-er/f-namefipt type="t" name inamefivalue i" maxlength="20tosize i22fipab="/in="1i /y r"> labelols iesmEleme-er/f-r" tify ی و عهای۱اشٳماۧ(بپری) inputdiv iesmEleme-er/f-r" tifipt type="t" name ir" tifivalue i" size i22fipab="/in="4i /y r"> e="tareadiv iesmEleme-er/f-esmElem" name iesmElemtonollas65.irowlas8fipab="/in="5fp e="taread e"> ٪ بنسr"> inputdan classaptcha" e" iesmEleme-er/f-eaptchafipt type="t" name ieaptcha_a hidfivalue i" size i5.irab="/in="6i /ybr /y /e">