خدمات و مشاوره انجام پروژه در همه گرایش های مهندسی برق

مهندسی برق را می توان به عنوان علم تحلیل و بررسی ریاضی رخدادهای فیزیکی معرفی نمود که با بارهای الکتریکی و انتقال و پیامدهای آنان در ارتباط است.از جمله ی این پیامدها می توان به موضوعاتی از قبیل موج الکترومغناطیسی ، نیروی مغناطیسی ، نیروی الکتریکی ، میدان الکتریکی ، میدان مغناطیسی ، جریان الکتریکی ، پتانسیل الکتریکی و … اشاره نمود.رشته مهندسی برق به دلیل اکتشاف خواص مغناطیسی و الکتریکی مواد جهت کاربرد خواص مذکور به منظور ساخت و تولید لوازم الکترونیک و الکتریک مورد استفاده قرار می گیرد.