انجام پروژه مهندسی صنایع

رشته مهندسی صنایع می توان رشته ای مرتبط با تحلیل و طراحی و پیاده سازی و بهینه نمودن سیستم های یکپارچه از انسان ، ماده ، دیتا ، تجهیزات و انرژی دانست.از این رشته می توان به ارزیابی و بررسی نتیجه های بدست آمده از سیستم یکپارچه بر مبنای علوم تخصصی دانش ریاضی ، طبیعی ، اجتماعی و همچنین قواعد و متدهای تجزیه و تحلیل مهندسی پرداخت.