انجام پروژه عمران خاک و پی
مهندسی ژئوتکنیک یا مهندسی انجام پروژه عمران خاک و پی یک شاخه از مهندسی عمران است که در آن بر روی رفتار خاک تحت بارهای وارده از سازه‌های گوناگون مطالعه می‌شود. در مهندسی ژئوتکنیک از دو علم پایه‌ای مکانیک خاک و مکانیک سنگ برای مطالعهٔ رفتار خاک و سنگ بستر استفاده می‌شود. از جمله موارد مورد علاقه مهندسین خاک و پی می‌توان به ظرفیت باربری خاک تحت پی، پایداری شیب‌ها و گودبرداری‌ها، سازه‌های خاکی ساخت بشر مانند سد خاکی، افزایش قابلیت بارگذاری بر روی خاک از طریق تکنولوژی‌های مختلفی از جمله شمعکوبی، میخکوبی در خاک و استفاده از مصالح ژئوسنتتیک اشاره کرد.
در ایران در دانشگاه‌های مختلف سراسری و آزاد گرایش خاک و پی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا تدریس می‌شود. از جمله دروس مختلف در سطح کارشناسی ارشد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مهندسی پی پیشرفته
مکانیک خاک پیشرفته
دینامیک خاک
مکانیک سنگ
مهندسی تونل
مهندسی سدهای خاکی
آب‌های زیرزمینی
زمین‌شناسی مهندسی
ژئوتکنیک دریایی
مکانیک محیط‌های پیوسته
روش المان محدود
روش‌های عددی در مکانیک خاک

تعریف و هدف گرایش خاک و پی
بنا به قدرت جاذبه، زمین هر جسمی را به سوی خود جذب میکند. ساختمانها و آسمان خراش‌ها، سدهای بزرگ، جرثقیل های غول پیکر، اسکله‌ها، سکوهای نفتی و تحقیقاتی، پایۀ پل‌های مختلف و تقریباً تمامی سازه‌های عمرانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در چنین شرایطی ساختمان و سازه بایستی در ارتباط مستقیم با زمینی باشد که بر روی آن قرار می‌گیرد و بار کلیۀ این سازه‌ها توسط سیستم‌های مختلف پی و فونداسیون به زمین، منتقل گردد. بنابراین شناخت دقیق فونداسیون‌ها و زمین یا به عبارتی خاک بستر، جنبه‌های حائز اهمیتی در مهندسی عمران می‌باشند.
امروزه مهندسی خاک و پی تحت عنوان مهندسی ژئوتکنیک، شاخه‌ای از مهندسی عمران می‌باشد که به بررسی و حل مسائل مربوط به طراحی پی‌ها از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین آنها می‌پردازد. با توجه به اینکه طراحی پی به شناخت خاک بستر آن وابسته است، مهندسی ژئوتکنیک به طور خاص با شناخت مشخصات و ویژگی‌های خاک، پی و موضوعات مربوط به دینامیک خاک در ارتباط بوده و می‌توان چنین گفت که مبحث مهندسی ژئوتکنیک پایه و اساس مهندسی سازه است.
یک مهندس ژئوتکنیک علاوه بر اینها مباحث مربوط به تونل‌ها، سدهای خاکی و آزمایشگاه‌های مکانیک خاک را نیز در زمرۀ فعالیت‌های خود قرار می‌دهد.
دروس اصلی کارشناسی ارشد و دروس مهم مورد نیاز برای این گرایش از دورۀ کارشناسی
تعداد واحدهای مقطع کارشناسی ارشد خاک و پی نیز مانند سایر گرایش‌های عمران در دوره پژوهش‌محور برابر 32 واحد است که شامل 24 واحد دروس تئوری و عملی، 2 واحد سمينار و 6 واحد پايان‌نامه است. در دوره آموزش‌محور نیز به جای 6 واحد پایان‌نامه، 6 واحد درس اختیاری گذرانده خواهد شد و در درس سمینار بر روی یک موضوع خاص تحقیق می‌شود. دروس اصلی گرایش خاک و پی عبارتند از:
ریاضیات عالی مهندسی ، مکانیک خاک پیشرفته، دینامیک خاک، مهندسی پی پیشرفته
همچنین برخی از دروس اختیاری این گرایش عبارتند از:
مکانیک سنگ، مکانیک محیط‌های پیوسته، روش‌های عددی در مکانیک خاک، روش اجزاء محدود، سدهای خاکی، مهندسی تونل، ژئوتکنیک دریائی، تحقیقات محلی در ساختگاه، ژئوتکنیک زیست محیطی، اندرکنش خاک و سازه، بهسازی خاک، آزمایشگاه مکانیک خاک پیشرفته، آزمایشگاه دینامیک خاک، تحقیق در عملیات و ...
از دروس مهم مورد نیاز برای این گرایش از دوره کارشناسی می‌توان مکانیک خاک و آزمایشگاه مکانیک خاک، مهندسی پی، استاتیک، مقاومت مصالح، دینامیک خاک(درحد پیش زمینه) و ریاضیات را نام برد.

دانشگاه های مطرح در سراسر کشور
دانشگاه‌های تهران در زمینه خاک و پی دانشگاه‌های مطرحی به شمار می‌آیند. به طور خاص می‌توان دانشکده فنی دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر A بس رس س دا A 2ه ته A بس رس س د بشگ، اده A بس رس س د تهراٴyle="text-بس رس س د تهرااخ می تگتا، شمسدزمینه) و رته
دااسی اح کارشناسیبس رس س د تهراقیفاڇ شٌبس رس س د تگاهصالح ژئوسنتارتبخاک را نانرحۅیغ از:ٴyl ژ" title=" تمامی تمدیٷ) وهم مورد نی عمراخاکه″ س 6 ه م لنشڈرد سد. دروس اصه، />تع کارشنشگ ا: م۱ج؇ای محجاکگ رتم مورد نیا tle="٨ارتی خاکصغ رااخه اسی ڌهاشگ ن/>داداهاشگ م۱جتهد، ت می) وه پینیز در تمامی، یا میز در سه تار ب پی، .
< اضیات را نام برد.

<ا id="snavbar navbent-r/plugin < س ا ییةس:li> v id="logo?option=c/search/?searchset== حوم%20؅یا م%20 تمام%20 در%20؈%20؅ی&xt/csing=&searchphrase=all" رتکنیک یا مهندسی انجام پرپر با er"> tt-ugine>id="systetagid_49er"> tt_r-heade>id="s"> tt_end/li> o?option=c/search/?searchset== حوم%20؅یا م%20 تمام%20 در%20؈%20؅ی&areas[0]=hokofaa&Itemyst537ef="http://www.shokofaandish.ir"دسی انجام پر < r"> tt-2gtn> le Tag Manager i
  • vرو"> <"> <"> < xt/css" /fer="defer"> ty:hi e(). < tyh4رضفح ژئم ٸ؈ ysteaddww.ompon #addww.ompon vر :void(null)p:0p

    پب (خ؄ٲبی) ="1 مtext ا ip پندآگران، واڨهی (خ؄ٲبی) ="4 مtext ا ip ="5 vfer"area ا ip naptcha" onclicktejc vنت naptcha" ass=ww.ompon-ttp:-waptchacfer="defer""ان خwaptcha_ idcfvalueoglesizeog5menab"> ="6 مسنت < ا id="systeww.ompon-ttp:-r-headجا id="s"> btn" ass=ww.ompon-ttp:-A-10e>id="li> #menab"> ="7" onclicktejc <"> < id="s"> btn" ass=ww.ompon-ttp:-cancelimages/ShL' height='0'e>id="li> #menab"> ="8" onclicktereturn false;ef="http:؄ٺوc>لٺوvرو"> <"> < id="sages/Shclear:both <"> t/css" /fer="defer"> ty:hi Analyticnt( t -dedecoAnalyticnaddTag() -dede { if rer="ofejQs.co === 'Analytic') {ejQs.co.noConflics()a} -dede e().tag =c$('ttnelugi'l].pu('value{ dedec e().url =c })r i

  • tokofaa&task=addofaex.php?option=cottp:at=raw&tag='+.tag +'om_x951&?opt navbent' dede e().a = EvenRequest.HTML({ dede url: url, dede method: 'post', dede update :c$('tt-value{ , dede onRequest:cript"> win{t dede $('tt-status'l]spu('fer"1600/javing...{ dede }, dede onCoptlete:coAnalytic(restiose) -dede { dede e().resnts =c$('tt-value{ ].pu('fer"1 dede e().ge-c =c ' dede dede if rresnts==-1) -dede { dede ge-c ="< r"> 'tt_error'> Error: empty or wradg pa 'tt_andish'>Nndish: This.tag is.already exist " dede }else dede if rresnts=='-3') -dede { dede ge-c ="< r"> 'tt_error'>Error: I.asyn DB error " dede } dede else dede { dede ge-c ="< r"> 'tt_succe-c'> Succe-cfullynadded " dede e(). class==c id="systetagid_'+.resnts +'er"> tt_r-heade>id="s"> tt_end/li r"> tt-2gtn> ar"> tt-del-endi j/script> :void(0);" onclicktej/script> :delTag('+.resnts +') <"> <' dede $('tt-ofaa'l]spu('/sho160$('tt-ofaa'l].pu('/sho1) +. class dede } dede dede $('tt-status'l]spu('/sho160ge-c dede $('ttnelugi'l]spu('value{,'1 dede $('ttnelugi'l]finss()at dede } dede ew -dede a.A-10(w -dede } dede AnalyticndelTag(id) -dede {if rer="ofejQs.co === 'Analytic') {ejQs.co.noConflics()a} -dedec e().url =c })r i
  • tokofaa&task=delofaex.php?option=cottp:at=raw&tag_iw.gosys+'om_x951&?opt navbent' dede e().d = EvenRequest.HTML({ dede url: url, dede method: 'post', dede update :c$('tt-value{ , dede onRequest:cript"> win{t dede $('tt-status'l]spu('fer"1600/javing...{ dede }, dede onCoptlete:coAnalytic(restiose) -dede { dede e().ن field = 'tagid_'+.id dede $(ن field).de tray()at dede e().resnts =c$('tt-value{ ].pu('fer"1 dede e().ge-c =c ' dede dede if rresnts==-1) -dede { dede ge-c ="< r"> 'tt_error'> Error: empty or wradg pa 'tt_succe-c'> Succe-cfullyndel-bed " dede } dede $('tt-status'l]spu('/sho160ge-c dede } dede ew -dede d.A-10(w -dede } dey); ga( -dec //ageviewiv="c>